Course description

What will i learn?

  • Sử dụng thành thạo phần mềm Hỗ trợ tuyển quân

Yêu cầu

  • Máy tính, điện thoại hoặc Ipad

Quản Trị

Trang facebook

https://www.facebook.com/vnfix.net

Miễn phí

Bài giảng

20

Skill level

Cơ bản cho người mới bắt đầu

Expiry period

Lifetime

Related courses